Рішення Європейського суду – джерело права для українського правосуддя?

29 Мар

В статье ставится вопрос о существовании в правовой системе Украины такого источника права как прецедент, причем прецедент, содержащийся в решении Европейского суда по правам человека. Автор решает этот вопрос положительно, то есть приводит аргументы в пользу точки зрения, заключающейся в том, что решения Европейского суда содержат прецеденты, обязательные для украинского суда. Статья сопровождается комментарием эксперта, в котором высказывается противоположная точка зрения. А именно: правовые позиции, сформированные прецедентными решениями Европейского суда по правам человека, не являются обязательными для судов национальных судебных систем, в частности, и для судов государства, против которого такие решения вынесены.

“… а рішення Європейського суду, на які посилається представник відповідача, як відомо суду, не є джерелом права…»

З виступу представника позивача-адвоката під час судових дебатів

Не майте сумніву, шановні колеги… Епіграф до цієї статті не вигаданий…

Не думалось, не гадалось, що почую в судовому процесі, під фіксацію технісними засобами, у присутності трьох шанованих суддів та отримаю таку “сентенцію” від адвоката, що працює в серйозній юридичній фірмі…

З цього приводу й виникло питан­ня, а чи не провести для новоспечених адвокатів невеличкий лікнеп. Наразі, якщо для складання кваліфікаційного испиту не до снаги було хоча б поцікавитися наявністю в чинному законодавстві України низки норм, що прямо чи опосередковано встановлюють статус рішень Європейського суду з прав людини (далі – Суд), то може хоч допис у мас-медіа допоможе визначити статус Конвенції про захист прав людини і сновоположних свобод (далі – Конвенція) та рішень Європейського суду в національному законодавстві.

Україна як незалежна держава Законом України «Про ратифікацію Конвенцції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (п. 1) визнала обов’язковою юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції у 1997 році.

За цим Законом Україна повніс­тю визнає на своїй території дію ст. 46 Конвенції 1950 р. щодо визнання обов’язковою й без укладення спеці­альної угоди юрисдикцію Європей­ського суду з прав людини в усіх пи­таннях, що стосуються тлумачення й застосування Конвенції 1950 р.

Наукова думка України (зокрема погляд судді Європейського суду з прав людини від України в 2009 році, доктора юридичних наук, професора С.В. Шевчука) розглядає пункти а) та Ь) частини 3 ст. 31 Віденської Конвен­ції «Про право міжнародних договорів» від 23 травня 1969 р. (ратифікована Україною 14 травня 1986 р. у складі СРСР), у яких спеціально наголошу­ється, що разом з текстом міжнарод­них договорів враховується практи­ка його застосування й тлумачення, якщо на це дається згода сторін дого­вору (яку дала Верховна Рада України, ратифікувавши цей Закон) як додат­кову аргументацію на користь цього твердження.

Сама Конвенція, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства Украї­ни, статтею 32 встановлює поширен­ня юрисдикції Суду на всі питання тлу­мачення та застосування Конвенції.

Таким чином, рішення Європей­ського суду можна вважати офіційною формою роз’яснення основних (невідчужуваних) прав кожної людини, закріплених і гарантованих Конвен­цією, яка є частиною національно­го законодавства, та у зв’язку з цим – джерелом законодавчого правового регулювання і правозастосування в Україні.

Розвиток упровадження Конвенції й рішень Європейського суду як дже­рела права у правосуддя України отри­мали у процесі проведення судової ре­форми в 2010 році.

Законом України «Про судоустрій і статус суддів» процесуальні кодек­си було доповнено нормами про те, що рішення Верховного Суду Украї­ни, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матері­ального права у подібних право­відносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повнова­жень, які застосовують у своїй ді­яльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену нор­му права (закону), та для всіх су­дів України (ст. 11128 Господар­ського процесуального кодексу України, ч. 1 ст. 3607 Цивільного процесуального кодексу України, ч. 1 ст. 2442 Кодексу адміністра­тивного судочинства України {далі – КАС), ст. 40025 Кримі­нально-процесуального кодек­су України в ред. 1960 р.).

Отже, рішення Європейсько­го суду мають становити ідеоло­гічно-правову (ціннісну) осно­ву для здійснення правосуддя в Україні. Фактичне закріплен­ня цього положення відбулося в низці постанов Пленуму Верхо­вного Суду України, в яких нада­валися роз’яснення законодав­ства судам загальної юрисдикції, ще до прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Так, у 2009 році постановою Пленуму Верховного Суду Укра­їни від 27.02.2009 р. № 1 «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репута­ції фізичної та юридичної осо­би» визначено:«.. .враховуючи положення ст. 9 Конституції та беручи до уваги ратифікацію Конвенції та прийняття Закону № 3477-IV, суди повинні засто­совувати Конвенцію і рішення Європейського суду як джере­ло права…»

У пункті 12 постанови Плену­му Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 14 «Про судове рішення у цивільній справі» за­значено, що «.. .в мотивувальній частині кожного рішення у разі необхідності мають бути поси­лання на Конвенцію та рішення Європейського суду, які згідно із Законом № 3477-ІV є джерелом права і підлягають застосуван­ню в такій справі.»

І, нарешті, маємо нагоду звер­нутися до того Закону України, яким встановлюється імпера­тивна норма щодо застосування вітчизняними судами Конвенції про захист прав людини і осно­воположних свобод та практи­ки (тобто рішень) Європейсько­го суду саме як джерел права. Це Закон України «Про виконання рішень та застосування практи­ки Європейського суду з прав людини».

Напевно, достатньо переліку чинних законодавчих актів, які підтверджують, що рішення Єв­ропейського суду є джерелами права, але, напевно, для остаточного підтвердження не ви­стачає тільки рішення Консти­туційного Суду України з цього приводу.

З цього приводу є сенс за­значити, що простежується зв’язок сутності правових по­зицій, сформульованих у рі­шеннях Європейського суду, які мають загальнообов’язкову природу для практики вітчиз­няних судів загальної юрисдик­ції, з висновками (рішеннями) Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

Так, статтею 74 Закону Укра­їни «Про Конституційний Суд України» передбачено, що ор­ган конституційної юрисдикції може вказати на преюдиціаль­ність свого рішення при розгля­ді судами загальної юрисдикції позовів у зв’язку з правовідно­синами, що виникли внаслідок дії неконституційного акта. А статтею 69 цього Закону рішен­ня і висновки Конституційного Суду України є обов’язковими до виконання.

Рішення Європейського суду стосуються офіційного тлума­чення й застосування Конвен­ції та обов’язкові для виконання державами – учасницями Конвенції; рішення Конституційно­го Суду України стосуються офі­ційного тлумачення Конституції та законів України та обов’язкові для виконання.

Відтак, щоб остаточно ви­значити статус практики (тоб­то рішень) Європейського суду як джерела права, напевно, вар­то звернутися за тлумаченням положень статті 8 та 9 Конститу­ції України до Конституційного Суду України та отримати його рішення з цього приводу.

Можливо, за наявності рішен­ня Конституційного Суду Укра­їни, новоспечені адвокати не будуть мати сумнівів щодо на­лежності рішень Європейсько­го суду до джерел права.

P.S. Отже, маю надію, що ад­вокат, цитований у епіграфі, хоч таким чином, але нарешті все ж таки дізнається, що чинне за­конодавство України сприймає та визначає рішення Європей­ського суду з прав людини саме як джерело права.

Автор: А. Веніамінова

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 44 – 45.

“Правові позиції, сформовані прецедентними рішеннями Суду, не є обов’язковими для судів національних судових систем, зокрема і для судів держав, проти яких такі рішення ухвалені”

У вітчизняній правовій системі чільне місце в ієрархії джерел права все-таки посідає закон. З прийняттям Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» ситуація змінилася: при розгляді справ судами України Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі-Конвенція) та практика Европейського суду з ­прав людини (далі – Суд) повинні ви­користовуватися як джерела права. Це положення спрямоване на реалізацію вищевказаної конституційної норми і норм Закону України «Про міжнародні договори та угоди». Відтак, Конвенція є частиною національного законодав­ства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Як бачимо, до останнього часу судо­вий прецедент не визнавався джерелом українського права, лише в останнє де­сятиріччя на науковому рівні спостерігається рух до визнання судового пре­цеденту, при застосуванні практики Суду, в ролі субсидиарного джерела пра­ва, що потребує істотних змін в устале­ні традиції правозастосування і стиль правового мислення в країні загалом.

Водночас важливим є питання про те, як національні судові системи мають ставитися до прецедентної практики Суду, зокрема, чи не мають бути рі­шення Суду обов’язковими в тому чи іншому значенні принаймні для дея­ких з них, зважаючи на те, що учас­никами Конвенції є країни з різними правовими традиціями, як англосак­сонської, так і романо-германської пра­вових сімей.

Як зазначає Л. Бардаченко, прецедентну систему права використовує весь світ, і кращої поки не вигадано: лише судова влада заповнює прогали­ни в законодавстві й дає роз’яснення, які ніхто інший надати не може. Єди­на проблема – реєстрація рішень, адже в різних регіонах країни виносять аб­солютно різні рішення з одного й того ж питання. Цілком підтримуючи дану позицію, зазначу, що на сьогодні Укра­їна ще не готова до визнання преце­дентної системи права, оскільки для цього потрібен певний рівень довіри до цього треба прагнути.

Правові позиції, сформовані прецедентними рішеннями Суду, не є обов’язковими для судів національних судових систем, зокрема і для судів дер­жав, проти яких такі рішення ухвале­ні. На нашу думку, недоцільно визна­вати джерелом права рішення суду за аналогією закону та права, оскільки такі рішення не можуть мати норма­тивно обов’язкового характеру щодо всіх учасників правовідносин, оскільки приймаються з урахуванням конкрет­них обставин справи і є обов’язковими лише для учасників спору.

Ми не заперечуємо той факт, що в сучасних умовах немає підстав для за­перечення регуляторної функції актів вищих судових інстанцій та їх ролі у ви­рішенні колізій у чинному законодав­стві, та це аж ніяк не є підставою для визнання таких актів джерелом права і нормативно обов’язковими.

Навіть якщо припустити необхід­ність позитивного вирішення питан­ня щодо визнання рішень суду судови­ми прецедентами, останнє можливе за умови попереднього наукового об­ґрунтування співвідношення судового прецеденту з іншими джерелами пра­ва (тобто його місця в системі джерел права) та чіткого механізму прийнят­тя та дії судового прецеденту.

Ми вважаємо, що для початку треба довести до автоматизму однакове за­стосування норм матеріального та про­цесуального права апеляційних та місцевих судів при розгляді ними справ, аналогічних до тих, у яких ці рішення були винесені, відповідно до судової трактики Верховного Суду України, тоді вже зможемо говорити про «шлі­фування» механізму застосування судової практики ЄСПЛ.

Слушно наголошується, що Конституція України (статті 41, 43, 51, 62, 95,150), що рішення Конституційного Суду України (щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Консти­туції та законів України) розраховано на неодноразове застосування необмеженим колом осіб. Такий підхід за­галом є правильним, однак потребує детальнішого пояснення.

Конституційний Суд України, який стоїть на сторожі конституційного ладу України, має бути обережним під час застосування прецедентного права у своїй практиці (у випадках, коли це не суперечить засадничим конститущйним цінностям та основним правам і свободам, гарантованим Конститу­цією України, а у разі виявлення про­галин у законодавчому регулюванні вправі керуватися прецедентним пра­вом Суду, при виріїценні питання про конституццшість законів, тоді таке рі­шення КСУ може розглядатися заходом індивідуального характеру, що стано­вить основу для перегляду рішень судів за процедурою перегляду справ за ви­нятковими обставинами (наприклад, глава З КАС тощо).

Наведене обумовлює неоднознач­ність існуючих у доктрині права підходів щодо правової сутності здійснюва­ного Конституційним Судом України офіційного тлумачення.

Тому, зважаючи на велику кіль­кість прогалин та суперечностей у чинному законодавстві, бачимо, що головною перешкодою в створенні узгодженої практики застосування українськими судами рішень ЄСПЛ у подібних справах є відсутність од­нозначного підходу в їх застосуванні, що потребує врегулювання, шляхом узагальнення та роз’яснення найви­щого органу в системі судів загальної юрисдикції України щодо однаковос­ті та правильності розуміння норм та приписів, у застосуванні яких вини­кають труднощі.

Крім того, об’єктивною перешкодою для застосування суддями судів загаль­ної юрисдикції рішень ЄСПЛ є пробле­ма забезпечення їх офіційним пере­кладом цих рішень. Адже більшість із них слугують взірцями для виважено­го вирішення соціальних конфліктів. Як зауважив на одшй із наукових кон­ференцій, присвяченій даній пробле­мі, екс-голова Верховного Суду України В. Онопенко, використання практи­ки Суду в рамках української право­вої системи дійсно було б ефективні­шим за умови існування спеціальних тематичних збірників, що акумулю­ють практику Суду, та в подальшому впливатимуть на правосвідомість суд­дів судів загальної юрисдикції. Вони будуть змушені опановувати європей­ське праворозуміння, усвідомлювати те, що вони можуть творити право.

Автор: О. Черняк

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 44 – 45.