Сучасні проблеми арбітражу в контексті новостворюваного іміджу України

29 Мар

Как стимулировать арбитражную привлекательность? Таким вопросом задается автор публикации. В статье раскрывается этот и другие вопросы, связанные с популяризацией третейского суда в Украине, в особенности, международного коммерческого арбитража. В частности, эти вопросы связаны с процедурой обращения в арбитражный суд, исполнением арбитражных решений на территории Украины. Особенное внимание автор уделяет преимуществам и недостаткам арбитража. В результате глубокого и подробного исследования автор отмечает очень важные моменты, например: отсутствие возможности непосредственного обращения с арбитражным постановлением о применении обеспечительных мер делает реализацию таких мер на стадии рассмотрения дела невозможной; проблемы украинских третейских судов имеют те же корни, что и проблема презентабельности Украины в глазах уважаемых международных арбитражных институтов. Статья сопровождается экспертными авторскими комментариями, а именно: Ю. Божко, А. Малика, С. Жежеля, Н. Фроня, М. Мальского и А. Богуцкого. Примая во внимание ценность идей, содержащихся в упомянутых аналитических материалах, приводим их ниже полностью и на языке оригинала.

Як ми вже повідомляли раніше, нещодавно з метою вдосконалення і популяризації арбітражу в Україні було створено Українську Арбітражну Асоціацію.

Чи буде сформовано позитивний імідж України як місця арбітражу для вирішення комерційних спорів, побачимо трохи згодом, а поки що поговоримо про арбітраж як спосіб вирішення спорів чи то пак про розв’язання спорів недержавними арбітрами (третейськими суддями) з винесенням рішення, обов’язкового для сторін. Якщо розглядати арбітраж як альтернативу національним судам, що значно полегшує процедуру розв’язання орів і гарантує сторонам всебічне та повне дослідження обставин, які можуть вплинути на результати розгляду справи, виникає закономірне питання про переваги такої альтернативи. Звісно, його можна поставити й інакше, і багато хто з юристів піддасть сумнівам можливість всебічного і повного дослідження таких обставин у національних судах, що робить переваги альтернативного вирішення спорів очевидними…

А от про міжнародний арбітраж, що про нього зайде мова, більшість наших читачів, напевно, відгукнеться схвально.

У цій статті ми не ставимо за мету порівняння українських третейських судів з міжнародними арбітражними інституціями, так само як не порівнюємо національні суди з міжнародними, проте за нас це подекуди зробили експерти, яких ми запросили до дискусії на шпальтах нашої газети. А от питання, яке здалося нам закономірним: чи вірогідна арбітражна привабливість України на міжнародній арені у контексті непопулярності арбітражу як такого серед наших громадян?!

Процедура звернення до арбітражного суду

Передусім сторони, які прагнуть до того, щоб арбітраж розглядав спра­ву, мають заздалегідь потурбуватися про те, щоб між ними була укладена арбітражна угода. Хоча б у контракті, який сторони укладають між собою, має бути арбітражне застереження із за­значенням назви суду та адреси, до того ж може бути зазначено й інші відомості, а саме матеріальне право, кількість ар­бітрів, мова провадження та інше. Щодо змісту позову та його оформлення сто­рони мають керуватися положеннями ст. 35 Закону України (далі-ЗУ) «Про третейські суди» або Глави 5 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж»

«З ОГЛЯДУ НА ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ЗВЕРНЕННЯ З АРБІТРАЖНОЮ ПОСТАНОВОЮ ПРО ВЖИТТЯ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДО ОРГАНІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ, РЕАЛІЗАЦІЯ ТАКИХ ЗАХОДІВ НА СТАДІЇ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ В АРБІТРАЖІ СТАНОМ НА СЬОГОДНІ НЕМОЖЛИВА»

залежно від характеру спору та наявнос­ті іноземного елемента. Після того як сторони визначилися зі складом суду, надали позови та відзиви з усіма на­лежними доказами, суд починає роз­гляд справи.

Загалом процедура розгляду спра­ви в арбітражному суді небагато чим відрізняється від процедури державного суду. Після розгляду справи, проведення дебатів, вивчення матеріалів справи суд виносить рішення, яке має чітко відповідати вимогам ст. 46 ЗУ «Про третейські суди» або ст. 31 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», тому що будь-яка невідповідність закону може в подальшому бути підставою для оскарження рішення, хоча, як видно зі змісту ст. 51 ЗУ «Про третейські суди» та ст. 34 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», не тільки невідповідність рішення закону може бути підставою для його скасування.

«Порівнюючи систему оскарження рішення арбітражного суду з рішенням державного суду, перша система є більш довершеною, хоча б з того погляду, що сторони отримають остаточне та справедливе рішення, яке позбавить їх тривалих процедур оскарження в апеляційній та касаційній інстанції, – вважає Сергій Жежель, юрист ТОВ «ДЕФЕНСОР».

Отже, після того, як рішення було несено, і якщо винна сторона в доброовільному порядку відмовляється виконати рішення суду, інша сторона імає право звернутися до компетентного органу задля видачі виконавчого кумента для примусового виконання рішення (ст. 56 ЗУ «Про третейські суди» та ст. 35 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж»). Виконавче провадження проводиться відповідно ЗУ «Про виконавче провадження», і це підводить нас до питання переваг і недоліків арбітражу.

Про переваги і недоліки арбітражу

До переваг розгляду справи із застосуванням арбітражу більшість вітчизняних юристів, зокрема Сергій Жежель, відносять конфіденційність, швидку процедуру розгляду справи, можливість обрання експертів на посаду арбітра, можливість формування складу суду, якй буде розглядати справу, можливість продовження розгляду справи за такої необхідності, гарантію всебічного та повного дослідження матеріалів справи, гарантію винесення справедливого та аргументованого рішення та, зрештою, відносно невелику вартість дедури розгляду справи.

“Крім того, потрібно пам’ятати й про наступні витрати, пов’язані з необхідністю подальшого оскарження судових рішень у порядку апеляційного та касаційного провадження, за що доведеться сплатити відповідно 50 та 70% ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми», – нагадує Юлія Божко, партнер ЮК «Закон Перемоги» та суддя третейського суду.

У зазначеній ситуації вирішення справи третейським судом, рішення якого буде остаточним для сторін (крім чітко визначених у законодавстві випадків, коли можливе його оскарження дійсно дозволить зекономити на судових витратах, сплативши «разові» витрати, пов’язані з вирішенням спо­ру третейським судом, а також, за не­обхідності, судовий збір за подання до господарського суду заяви про видачу виконавчого документа на примусо­ве виконання рішення третейського суду в розмірі 1720,50 грн (або 229,40 грн – якщо така заява подається до за­гального суду).

Водночас серед недоліків арбітраж­ного розгляду справи виокремлюють саме необхідність обов’язкового звернення до суду у випадку примусового виконання рішення, так само, як і від­сутність можливості оскарження ар­бітражного рішення, обмеження по­вноваження арбітрів, неможливість поєднання позовних вимог, відсутність гарантії, що після розгляду спору в ар­бітражі не виникне розгляд справи в іншому суді, вичерпний перелік кате­горій справ, які може бути розглянуто в арбітражі.

Проблемою є і фактична відсутність контролю за діяльністю третейських суддів, вважає адвокат АО «Ліга правового захисту» Надія Фроня.

Так, за словами експерта, за поста­новления суддею завідомо неправосуд­ного рішення передбачено кримінальну відповідальність (ст. 375 КК). Але третейські судді не є посадовими осо­бами чи державними службовцями, їхні діяння неможливо кваліфікувати за ст. 375 КК України. Тобто справедли­ве, законне та неупереджене вирішен­ня спору третейським суддею не гаран­товане державою, що також не сприяє популярності цих установ.

Утім, третейського суддю можна притягти до кримінальної відповідаль­ності за неправомірно прийняте рішення. І хоча у 2011 році третейських суддів віднесено до осіб, які надають публічні послуги, та встановлено кримінальну відповідальність за зловживання свої­ми повноваженнями, віз, як то кажуть, і нині там.

Зокрема, ст. 365-2 КК передбачає від­повідальність за зловживання своїми повноваженнями… іншою особою, яка не є державним службовцем, посадо­вою особою місцевого самоврядуван­ня, але здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі… третейського судді (під час виконання цих функцій), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало іс­тотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих грома­дян, державним чи громадським інтер­есам або інтересам юридичних осіб.

Істотна шкода полягає у завданні ма­теріальних збитків, які в сто і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо ж шкода менша, то доведеться шукати інші шляхи. Можлива кваліфікація діян­ня, що проявилося у винесенні непра­восудного рішення третейським суд­дею у справі, яка йому не підвідомча, як кримінально каране самоуправство.

Отже, за влучним висловом пана Жежеля, «усі вищенаведені переваги та не­доліки є досить умовними, та в різних ситуаціях переваги можуть бути недо­ліками, і навпаки», і загалом розгляд справ в арбітражних судах є доволі зручним способом вирішення проблемних ситуацій, в яких жодна зі сторін не змогла дійти згоди мирним шляхом.

Дещо про забезпечення

Цікаво, що керівник ЮК «УкрПраво» Олексій Малік основною причиною звернення до державного суду називає недовіру з боку сторін до недержавного вирішення спорів. Редакції «Юридичної газети» таке пояснення здалося напрочуд вірогідним, оскільки, на відміну від інших наведених причин, не викликало суперечностей.

Серед іншого недовіру викликають й існуючі в Україні порядок застосування та види запобіжних заходів на підтримку третейського розгляду та міжнародного арбітражу.

«Забезпечення позову є важлі вою складовою арбітражного розгляду, відповідно, законодавчі проблеми, пов’язані із вжиттям забезпечувальних заходів, значною мірою погіршують привабливість міжнародного арбітражу в цілому. Можливість забезпечення позову на практиці насамперед зале­жить від стадії, на якій перебуває арбі­тражна справа», – розповідають експер­ти Західноукраїнської філії АО Аrzinger, партнер та керівник Маркіян Мальський та юрист Андрій Богуцький.

Так, у момент, коли справа розгля­дається арбітражним судом, як ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», так і регламенти арбітражних установ передбачають повноваження арбітра­жу щодо забезпечення позову.

Відповідно до ст. 4 Регламенту МКАС при ТПП України: «Голова МКАС, а піс­ля формування складу Арбітражного суду – склад Арбітражного суду, на кло­потання будь-якої зі сторін, якщо вва­жатиме таке клопотання виправданим, може встановити розмір і форму забез­печення позову. Постанова МКАС про встановлення розміру і форми забезпе­чення позову є обов’язковою для сто­рін і діє до винесення кінцевого арбітражного рішення».

«При цьому з огляду на відсутність можливості безпосереднього звернення з арбітражною постановою про вжит­тя забезпечувальних заходів до органів примусового виконання рішень та пе­редбаченої процесуальним законодав­ством співпраці національних судів із арбітражними в цьому питанні, реалі­зація таких заходів на стадії розгляду справи в арбітражі станом на сьогодні неможлива», – зазначають експерти.

Так, чинна редакція ЗУ «Про вико­навче провадження» містить вичерп­ний перелік документів, на підста­ві яких органи державної виконавчої служби уповноважені відкривати ви­конавче провадження та здійснювати примусове виконання. Будь-які рішен­ня чи постанови арбітражних судів до цього переліку не входять. При цьому важливо також зазначити, що нова ре­дакція Типового закону ЮНСГГРАЛ від 2006 року передбачає розширене регла­ментування положень про вжиття за­безпечувальних заходів. Зокрема, вка­заним законом передбачений режим визнання і приведення у виконання за­безпечувальних заходів, який побудова­ний за аналогією з режимом визнання і приведення у виконання арбітраж­них рішень. Проте вищевказані зміни не були імплементовані в національ­не законодавство України.

Забезпечення ж позову національ­ним судом на стадії розгляду справи в арбітражі також не може бути реалізованим, зважаючи на положення процесуального законодавства. Так, наприклад, ч. 1 ст. 153 ЦПК України передбачає таке: «Заява про забезпе­чення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа, у день її надходження без повідомлен­ня відповідача та інших осіб, які беруть участь у справі».

На стадії ж виконання рішення арбітражного суду ситуація суттєво відрізняється. Зміни до Цивільного процесуального кодексу України стосовно можливості забезпечення позову були внесені 22.09.2011 р., а сама процедура вжиття забезпечувальних заходів, під час визнання рішення арбітражного суду жодною мірою не відрізняється від процедури забезпечення позову в інших справах, що розглядаються національними судами.

Таким чином, коли йдеться про Україну, проблема забезпечувальних заходів у контексті арбітражу існує не лише на національному, але й на міжнародному рівні.

Виконання арбітражних рішень на території України

Крім питання забезпечувальних ходів, серед проблемних питань, вирішення яких сприятиме позитивному іміджу України як юрисдикції, дружньої до арбітражу, провідне місце посідають питання, пов’язані з визнанням та виконанням арбітражних рішень на території України. Так, за словами експертів АО Аrzinger, українські суди досить часто неправильно застосовують міжнародне законодавство, як і помилково посилаються на положення) їнського законодавства, незважаючи на існування міжнародних угод. Зокрема підстави для відмови у визнанні ті виконанні арбітражного рішення передбачені в Цивільному процесуальному кодексі України. При цьому відповідні положення Кодексу застосовуються тільки в тому випадку, якщо міжнародними договорами такі підстави не редбачені. Попри це, національні суди іноді відмовляються від застосування міжнародного законодавства і керуються саме Кодексом.

Крім того, відповідно до ст. 5 Нью-Йоркської конвенції у визнанні та приведенні до виконан­ня арбітражного рішення може бути відмовлено на прохання тієї сторони, проти якої воно спрямоване, тільки якщо ця сторона надасть підстави для відмови у визнанні арбітражного рішення, передбачені Конвенцією. При цьому українські суди дуже часто не дотримуються зазначених положень і перекладають тягар доведення відсутності підстав для відмови у визнанні рішення арбітражу саме на стягувача.

Більше того, існують проблеми щодо визначення переліку документів, які повинні долучатися до клопотання про визнання арбітражного рішення, який передбачено Нью-Йоркською конвенцією про визнання та приведення у виконання іноземних арбітражних рішень від 1958 р. При цьому знову ж таки національні суди досить часто застосовують положення Цивільного процесуального кодексу України, який передбачає значно ширший перелік необхідних документів.

Суттєвим моментом явля­ться також те, що національні суди не мають права переглядати арбітражні рішення по суті. Важливим у цьому питан­ії є роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, а саме п. 12 постанови від 24 грудня 1999 р. № 12 «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасу­вання рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України». Згідно з постановою клопотання про визнання та виконання рішень іноземних судів (арбітражів) суд розглядає у ви­значених ними межах і не може входити в обговорення правильності цих рішень по суті, вносити в останні будь-які зміни. Незважаючи на це, національні суди часто не беруть до уваги вищевказані роз’яснення та розпочи­нають розглядати справу по суті повторно.

Окрім того, при розгляді справ про визнання рішення арбітраж­ного суду суди хибно керуються необхідністю проведення попере­дніх переговорів як обов’язкової передумови перед подачею по­зову, неправильно трактують поняття публічного порядку. Відповідно, вирішення саме ви­щевказаних проблем зможе по­кращити привабливість України на міжнародній арені. Водночас слід наголосити, що кількість рішень про відмову у визнанні арбітражного рішення з кожним роком зменшується.

Наостанок трохи статистики

З огляду на все вищенаведене, доходимо висновку, що пробле­ми українських третейських судів мають ті ж самі корені, що й про­блема презентабельності України

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ МАЮТЬ ТІ Ж САМІ КОРЕНІ, ЩО Й ПРОБЛЕМА ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В ОЧАХ ШАНОВАНИХ МІЖНАРОДНИХ АРБІТРАЖНИХ ІНСТИТУЦІЙ»

в очах шанованих міжнародних арбітражних інституцій. Тобто наша підозра щодо сумнівності ві­тчизняної привабливості у якос­ті юрисдикції, дружньої до арбі­тражу, цілком себе виправдовує.

І це при тому, що за кількістю розглянутих третейськими суда­ми спорів Україна може вважати­ся лідером серед європейських країн.

Так, за статистикою, опублі­кованою в журналі «Економіка і життя – юрист» № 32,2012 с. 4-5, більшість третейських розглядів припадає на спори у сфері кредит­но-фінансових відносин. Зокре­ма, чотирма третейськими суда­ми, які розглядають в основному спори за участі банків, у 2011 році було розглянуто понад ЗО тис. по­зовів із загальною сумою вимог більш ніж 3 млрд грн (300 млн евро). Згідно з даними Держав­ного реєстру судових рішень, це становить 5% від загальної кіль­кості ухвалених місцевими дер­жавними судами рішень у госпо­дарських та цивільних справах. При цьому ціна понад 90% позо­вів, розглянутих третейськими судами, не перевищувала 10 000 грн (1 тис. евро).

У третейських розглядах з по­зовами з ціною менш ніж 10 000 грн більшість відповідачів не вва­жали за потрібне з’явитися на третейське засідання. За участі відповідачів у третейських судах розглядалося менш ніж 10% від загальної кількості справ за по­зовами банків.

Кількість спорів в інших сфе­рах ще менша…

Така статистика говорить сама за себе. А от більш-менш реальної статистики щодо виконання рі­шень третейських судів нам отри­мати не вдалося.

Водночас, за даними спеці­алістів практики міжнародно­го арбітражу Саі & Lenard (звіт «Україна. Дружня арбітражу юрисдикція: статистичний звіт 2011-2012»), кількість відмов міс­цевими судами у наданні дозво­лу на примусове виконання ар­бітражного рішення становила близько 10% від загальної кіль­кості клопотань у 2011 році та близько 6% – у 2012-му).

При цьому найпоширеніши­ми підставами для відмови в на­данні дозволу на примусове ви­конання арбітражного рішення у 2011-2012 роках були такі:

–  сторону, проти якої винесено рішення, не було належним чи­ном сповіщено про призначен­ня арбітра чи про арбітражний розгляд;

–  арбітражне рішення скасо­ване на дату звернення для його примусового виконання;

–  арбітражна процедура не від­повідала угоді між сторонами.

Серед випадків відмови у на­данні дозволу на примусове ви­конання арбітражного рішення у 2011 році були відмови на тій підставі, що боржник перебуває у процедурі банкрутства, хоч це і не відповідає приписам законодавства, яким визначено перелік підстав для відмови, не кажучи вже про практику господарських судів у справах про банкрутство, яка полягає у визнанні безспірними вимог, підтверджених ар­бітражними рішеннями, допуще­ними до примусового виконання в Україні.

Гадаю, такий стан речей свід­чить про те, що українські суди швидше підуть назустріч міжна­родним, ніж власним арбітраж­ним інституціям, на засідан­ня яких не вважає за потрібне з’явитися відповідач. З іншо­го боку, державні суди теж сти­каються з таким ставленням. Проте на цьому спільне між третейським та державним судом закінчується й починають­ся відмінності. І добре, якщо їх оптимізує прагнення до міжна­родного визнання, адже поки на національному рівні арбі­траж (як альтернатива судовому врегулюванню спору) породжує більше питань, ніж відповідей, і водночас судді державних судів скаржаться на надмірне навантаження, що призводить до ско­рочення процедури, порушення строків розгляду справ та інших негативних моментів, які в під­сумку викликають несхвальну оцінку споживачів судових по­слуг. А між тим третейський суд, так само, як і державний, покли­каний розв’язувати спори, і в ре­зультаті, як це не парадоксально, маємо зневіру в двох інституці­ях замість двох альтернативних опцій урегулювання конфлікту,

Автор: К. Бутовченко

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 4 – 7.

«Оперативність вирішення спору – одна з основних переваг третейського розгляду»

Для українського судочинства проблема порушення судами строків розгляду справ, на жаль, є доволі актуальною та має прийматися сторонами до уваги ще на етапі фіксації в договорі порядку вирішення можливих спорів у майбутньому. Слід ураховувати й процесуальні можливості сторін всіма доступними способами «затягувати» розгляд та оскаржувати винесені рішення, що, у свою чергу, також суттєво подовжує строки вирішення спору в порядку господарського або цивільного судо­чинства та винесення остаточного рішення у справі. Про серйозність цієї проблеми свідчить практика Європей­ського суду з прав людини щодо роз­гляду справ проти України, більшість з яких стосуються саме порушення права особи на розгляд її справи судом упро­довж розумного строку. В такій ситуа­ції наявність у договорі третейського застереження є ефективним засобом захисту сторін від надмірної тривалос­ті судового розгляду, оскільки склад­но заперечити, що оперативність вирі­шення спору – одна з основних переваг третейського розгляду порівняно з дер­жавними судами.

Стосовно питання вартісної складо­вої кожної з цих процедур неправиль­но було б беззаперечно стверджувати, що наявність у договорі третейського застереження дозволить сторонам зменшити свої фінансові витрати на вирішення спору. На нашу думку, теза про «ощадність» третейського розгля­ду може бути актуальною лише порів­няно з процедурою вирішення майно­вого спору в порядку господарського судочинства, оскільки у 2013 році за по­дання до господарського суду позовної заяви майнового характеру позивачу доведеться сплатити судовий збір у роз­мірі 2% від ціни позову, але не менше 1720,50 грн та не більше 68 820,00 грн.

Водночас, незважаючи на окремі переваги порівняно з судовою систе­мою, третейські суди в Україні не на­були такої популярності, як у більшості зарубіжних країн, які ефективно вико­ристовують даний інститут альтернативного вирішення спорів. Причин для цього безліч, зокрема недосконалість законодавства в цій сфері, проблеми виконанням рішень третейських судів, зловживання сторонами своїми правами щодо можливості оскарження рішення третейського суду “в усіх випадках” через суб’єктивне розуміння цього інституту та, відповідно, втрата через це такої його переваги, як оперативність вирішення спору тощо.

Однак світовий досвід третейського судочинства свідчить про його ефективність як альтернативного порядку вирішення спорів, а відтак, у нашої країни є всі можливості для того, щоб шляхом планомірної та зваженої роботи в напрямку вдосконалення інституту третейських судів в Україні у майбутньому розробити дієву систему альтернативного вирішення спорів аби відчути “на собі” усі переваги третейського судочинства.

Автор: Ю.Божко

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 4.

“Однією з основних причин звернення до державного суду є певна недовіра з боку сторін до недержавного вирішення спорів”

У судовій практиці доволі поширеними є спори, пов’язані з виконанням як договорів цивільного характеру, так і господарських договорів. За такими категоіями спорів (за винятком справ у спорах, що виникають при укладенні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов’язаних із задоволенням державних потреб) у сторін є право вибору: передати спір на розгляд третейського суду чи звернутися до державного суду.

Вибір починається з того, чи є діалог між сторонами, чи сторони знаходяться в «жорстокому протистоянні», оскільки для передачі спору на розгляд третей­ського суду необхідна домовленість сто­рін про це або застереження в договорі.

При зверненні до державного суду для вирішення спору домовленість сто­рін не потрібна.

Тому на стадії вибору, за винятком ситуацій, коли третейській розгляд пе­редбачений договором, перед сторона­ми виникає багато питань та сумнівів.

Мабуть, однією з основних причин звернення до державного суду є певна недовіра з боку сторін до недержавного вирішення спорів, оскільки третейське судочинство є відносно новим видом су­дочинства, і багато хто ще не в повній мірі розуміє його порядок.

Іншою стороною цієї недовіри є побоювання щодо необ’єктивного розгляду спору, оскільки справа розглядається недержавним судом, а у сві­домості багатьох суд розуміється тіль­ки як державний.

Також виникає питання, яким чи­ном буде виконуватися рішення тре­тейського суду, чи можливе примусо­ве виконання такого рішення, оскільки розгляд спору є лише процесом, а сто­ронам важливіший результат.

У зв’язку з цим, на стадії вибору варіантів вирішення спору, відбувається звернення до юристів (адвокатів) за правовою допомогою, які відіграють певну роль у розвитку третейського су­дочинства, пропонуючи, за наявнос­ті підстав, такий порядок вирішення спорів та роз’яснюючи його переваги.

Державні суди також роз’яснюють сторонам право передачі спору на роз­гляд третейського суду, якщо подано по­зов і відкрито провадження. Але разом із цим доречним буде роз’яснення пе­реваг третейського розгляду, зокрема щодо строків вирішення спору, що до­волі часто має значення для сторін. Це також певною мірою є розвитком сис­теми третейського судочинства як аль­тернативного вирішення спорів.

Таким чином, для розвитку недер­жавного, альтернативного вирішення спорів, зокрема пов’язаних з виконанням договорів, необхідно створювати умови, за яких на стадії вибору сторо­ни довірятимуть альтернативному по­рядку, розуміти підстави, порядок та на­слідки. Безумовно, для реалізації цього необхідне чітке законодавче забезпечен­ня, створення системи захисту прав та інтересів його учасників.

Автор: О. Малік

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 5.

«Питання щодо того, який суд краще – арбітражний чи державний, залишається невирішеним»

Арбітраж як альтернативний спо­сіб розгляду справ є досить зручним ін­струментом, що позбавляє сторони від багатьох незручностей, які можуть ви­никнути під час розгляду справи та піс­ля винесення рішення, на відміну від державного суду. Розгляд справи триває недовго, і сторони за взаємною згодою, у разі необхідності, можуть продовжи­ти розгляд справи, на відміну від дер­жавного суду, де сам суд вирішує всі ці питання. Також не останньою перевагою цього виду вирішення справ є короткостроковість розгляду справи. Хоча в цій статті й були зазначені переваги розгляду справ, сторони мають право самі обирати, до якого суду їм звертатися, з огляду на обставини тієї або іншої справи.

І все ж таки питання щодо  того, який суд краще – арбітражний чи державний, залишається невирішеним. Ця невирішеність та неоднозначність щодо того, який суд краще застосувати для вирішення тієї чи іншої спірної ситуації, передусім зумовлена тим, що обидва суди мають свої недоліки та переваги. Але ж наявність обох систем вирішення спорів є досить зручною, хоча б з тієї точки зору, що сторони мають право вибору між державним ьа недержавним правосуддям.

Автор: С. Жежель

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 5.

«Сторона спору обмежена в можливості довести свою правову позицію у вищих інстанціях»

Третейські суди є одним із інститутів громадянського суспільства і розвива­ються тоді, коли розвивається грома­дянське суспільство.

Перевагами третейського суду є про­ста процедура, короткі терміни роз­гляду, розумні витрати, закінченість рішення. Рішення третейського суду остаточне. Тобто як перевага зазначало­ся, що сторони отримують закінчений судовий продукт, а це дозволить ефек­тивно та швидко вирішувати спори.

Утім, ейфорія після прийняття за­кону швидко вщухла. Адже громадян­ське суспільство не досягло того рівня розвитку, який є в країнах, де інсти­тути третейського розгляду набули розвитку. Українське суспільство виявилося не готовим до такого способу захисту.

Сьогодні вартість послуг третей­ського суду не надто відрізняється від вартості послуг загальних судів. Зазвичай третейські суди характеризу­ються формалізованістю процедур. І головне – не відповідають основному принципу третейського судочин­ства – принципу незалежності. Адже загальновідомо, що третейські суди ви­користовуються як спосіб досягнення незаконних цілей.

При цьому «закінчений судовий продукт» неможливо оскаржити по суті. І загальні та спеціалізовані суди змушені видавати виконавчі докумен­ти на підставі незаконних рішень тре­тейських судів.

Звичайно, Законом України «Про третейські суди» встановлений ви­ключний перелік підстав для оскар­ження, але вони ґрунтуються на суто процесуальних порушеннях. Тобто сто­рона спору обмежена в можливості довести свою правову позицію у вищих інстанціях, що впливає на вибір. Адже рішення загального та спеціалізовано­го суду можна оскаржити в апеляційному чи касаційному порядку, а практи­ка правозастосування відома (рішення розміщуються в Єдиному реєстрі су­дових рішень) та більш-менш єдина (практика узагальнюється вищими судами).

Автор: Н. Фроня

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 6.

Сучасні проблеми арбітражу в контексті новостворюваного іміджу України “Між актами, які регулюють діяльність арбітражних установ, та актами, що регулюють процедуру розгляду справ національними судами України, є певні суперечності”

У чому полягає складність щодо зако­нодавчого врегулювання арбітрабельності спорів на теренах України?

З метою уникнення можливих про­блем пов’язаних із питанням арбітрабельності спорів, потрібно детально проаналізувати національне законо­давство сторін спору, законодавство країни, у якій проводиться арбітражний розгляд, а також країни, у якій розглядатиметься питання визнання та примусового виконання рішення між­народного арбітражу. Історично скла­лося так, що між актами, які регулюють діяльність арбітражних установ, та ак­тами, що регулюють процедуру розгля­ду справ національними судами Украї­ни, існують певні суперечності.

Перелік спорів, що не підлягають ар­бітражному розгляду в Україні перед­бачений ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, ст. 77 ЗУ (далі – Закон України) «Про міжнарод­не приватне право» та деякими іншими законодавчими актами України. Водно­час, у зв’язку з тим, що із вищевказаної статті ГПК України 01.03.2011 року було видалено слово «(арбітраж)», існує дея­кий сумнів щодо того, чи ця стаття застосовується саме до міжнародного ар­бітражу, а не тільки до внутрішнього третейського судочинства. Окрім того, сумніви стосуються й ст. 77 ЗУ «Про між­народне приватне право», оскільки іс­нує досить обґрунтована позиція, що відповідна стаття також не застосову­ється до міжнародного арбітражу, позаяк стосується лише виключної ком­петенції державних судів України, до системи яких не належить міжнарод­ний комерційний арбітраж.

Давньою проблемою є й визначен­ня питання щодо арбітрабельності кор­поративних спорів, які положення ГПК України визначають саме як неарбітрабельні. Так, позиція законодавця та орга­нів судової влади дуже часто змінюється.

При цьому на сьогодні, спори між юридичною особою і її учасниками, спори між самими учасниками, які виникають із трансакцій по продажу акцій юридичної особи, є арбітрабельними.

Окрім того, слід пам’ятати й про суб’єктивну сторону поняття арбітрабельності. Так, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про міжнародний комерщйний арбітраж» до міжнародного комерційно арбітражу можуть передаватися спори, у яких комерційне підприємство хоч однієї зі сторін знаходиться за кордоном, а також спори за участю підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території України. При цьом підприємствами з іноземними інвестиціями слід вважати підприємства, у яких іноземна інвестиція становить не менше ніж 10 відсотків статутної капіталу.

Авторы: М. Мальський, А. Богуцький

Источник: Юридична газета. – 2013. – № 12. – С. 6.