ПРОЕКТ НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання»

20 Сен

Министерство инфраструктуры обнародовало проект Инструкции о порядке регистрации линий дальнего плавания. Ниже приводим этот проект полностью на языке оригинала.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

_______2013 року №____

Інструкція
про порядок реєстрації ліній закордонного плавання

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок реєстрації, функціонування, припинення дії та контролю за роботою ліній закордонного плавання для українських та іноземних суден.

2. У цій Інструкції наведені нижче терміни застосовуються для ліній закордонного плавання і вживаються в такому значенні:

агент – зареєстрована на території України юридична особа, яка діє на території порту або поза його територією як постійний представник оператора лінійних перевезень;

заміна судна – заміна оператором лінійних перевезень судна, передбаченого лінійним розкладом, на інше судно-субститут за згодою відправника або фрахтувальника;

лінійне судно – судно, робота якого на лінії закордонного плавання передбачена лінійним розкладом;

лінійний рейс – рух судна за розкладом лінії закордонного плавання;

лінійний розклад – періодичність заходження лінійних суден до обов’язкових портів заходження та умови виконання лінійного рейсу;

лінія закордонного плавання – регулярне морське сполучення між визначеними портами двох або декількох країн, яке здійснюється за лінійним розкладом визначеними суднами;

обов’язкові порти заходження – морські порти України, які оголошені та внесені до лінійного розкладу оператором лінійних перевезень;

оператор лінійних перевезень – судновласник або фрахтівник, який організовує і керує роботою лінії закордонного плавання;

судно-субститут – судно техніко-експлуатаційні характеристики якого повинні бути близькими до техніко-експлуатаційних характеристик лінійного судна, що замінюється;

тип судна (для вимог лінійного судноплавства) – ознака сукупності техніко-експлуатаційних характеристик (головні розміри судна, спеціалізація, дедвейт) групи суден;

факультативний порт – порт, розташований у напрямку лінійного рейсу, але не внесений до розкладу лінії, заходження лінійного судна до якого обумовлюється договором (згодою) між оператором лінійних перевезень та вантажовласником.

3. Основними ознаками лінії закордонного плавання є:

1) установлення обов’язкових і факультативних іноземних та українських портів заходження;

2) закріплення для роботи на лінії визначених типів суден;

3) установлення періодичності заходження закріплених суден в обов’язкові порти заходження;

4) реєстрація лінії здійснюється Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі – Укрморрічінспекція) за поданням державного підприємства „Адміністрація морських портів України” (далі – ДП „АМПУ”).

4. Укрморрічінспекція реєструє лінії закордонного плавання після здійснення другого суднозаходження за умови відповідності цих суднозаходжень вимогам, встановленим підпунктами 2 – 4 пункту 3 цього розділу та пунктами 1 – 3 розділу ІІ цієї Інструкції.

II. Умови функціонування ліній закордонного плавання

1. Під час виконання лінійного рейсу судно повинно заходити до обов’язкових портів заходження та іноземних портів заходження згідно з визначеним, оголошеним і погодженим з ДП „АМПУ” лінійним розкладом руху судна.

2. До лінійних рейсів належить морське регулярне сполучення для забезпечення перевезень вантажів з періодичністю заходження суден до обов’язкового порту заходження не рідше одного разу на місяць.

3. Суднами, які виконують лінійний розклад, вважаються судна, що прийшли в морський порт у терміни, оголошені в розкладі, або в проміжок часу, який заздалегідь обумовлений в угоді між ДП „АМПУ” та оператором лінійних перевезень і його агентом про роботу лінії закордонного плавання. Лінійний розклад погоджується з ДП „АМПУ”, затверджується оператором лінійних перевезень і доводиться до відома всіх зацікавлених осіб.

4. Кожний оператор лінійних перевезень зобов’язаний оприлюднити у засобах масової інформації та/або мережі Інтернет лінійний розклад та правила лінійних перевезень між портами.

5. Між ДП „АМПУ” та оператором лінійних перевезень і його агентом обов’язково укладається угода про роботу лінії закордонного плавання.

III. Порядок реєстрації ліній закордонного плавання

1. Для реєстрації лінії закордонного плавання оператор лінійних перевезень подає до Укрморрічінспекції такі документи:

1) подання ДП „АМПУ” про необхідність реєстрації лінії закордонного плавання;

2) заяву оператора лінійних перевезень про реєстрацію лінії закордонного плавання, у якій зазначаються: обов’язкові та факультативні порти заходження лінії закордонного плавання; вантажі, заплановані для перевезення на суднах лінії; розклад руху суден на лінії або періодичність заходження до обов’язкових морських портів України; тип (назва) конкретних суден або кількість суден конкретного типу, які закріплені для роботи на цій лінії; найменування оператора лінійних перевезень, його місцезнаходження (поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта); найменування морського агента, його місцезнаходження (поштова адреса, телефон, факс, електронна пошта).

До заяви додаються такі документи: техніко-економічне обґрунтування оператора лінійних перевезень щодо можливостей роботи лінії закордонного плавання, погоджене з ДП „АМПУ”; довідка ДП „АМПУ” про здійснені суднозаходження суднами оператора лінійних перевезень; угода про роботу лінії закордонного плавання відповідно до пункту 5 розділу ІІ цієї Інструкції.

2. Документи для реєстрації лінії закордонного плавання подаються в оригіналах і розглядаються Укрморрічінспекцією у десятиденний строк з дня присвоєння документам вхідного реєстраційного номера Укрморрічінспекції.

3. Якщо надані документи підтверджують усі ознаки лінії закордонного плавання, визначені цією Інструкцією, Укрморрічінспекція видає ДП „АМПУ” для кожного обов’язкового порту заходження підтвердження про реєстрацію лінії закордонного плавання (далі – Підтвердження) за формою згідно з додатком до цієї Інструкції. Підтвердження друкується на бланку Укрморрічінспекції.

У Підтвердженні обов’язково зазначаються такі дані: перелік обов’язкових та факультативних портів лінії закордонного плавання, види вантажів, тип (назва) судна (суден) або судна-субституту (суден-субститутів), назва оператора лінійних перевезень, найменування морського агента, місто реєстрації агента на території України, дата, номер реєстрації лінії закордонного плавання Укрморрічінспекцією, назва лінії, мінімальна кількість суднозаходжень до обов’язкового порту заходження щомісяця під час виконання лінійних рейсів. У разі збільшення оператором лінійних перевезень кількості суднозаходжень отримання нового Підтвердження не потрібне.

4. Дія Підтвердження поширюється тільки на юридичних та фізичних осіб, які визначені в такому Підтвердженні.

5. У разі потреби копія Підтвердження надається заінтересованим організаціям.

6. Укрморрічінспекція у п’ятиденний термін з моменту реєстрації лінії закордонного плавання, розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному сайті.

7. Строк дії Підтвердження — один рік з дня його видачі.

8. Після закінчення строку дії Підтвердження у разі внесення змін до чинного Підтвердження оператор лінійних перевезень повинен отримати нове Підтвердження в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

9. У разі подання документів для отримання Підтвердження на новий строк до Укрморрічінспекції замість техніко-економічного обґрунтування щодо можливостей роботи лінії закордонного плавання подається звіт про роботу цієї лінії закордонного плавання за час дії попереднього Підтвердження, підготовлений оператором лінійних перевезень та погоджений ДП „АМПУ”.

10. Рішення Укрморрічінспекції про відмову в реєстрації лінії закордонного плавання з причини невиконання оператором лінійних перевезень вимог пункту 4 розділу І, пунктів 2, 4, 5 розділу ІІ, пунктів 1, 2, 8 розділу ІІІ цієї Інструкції може бути оскаржене відповідно до законодавства України.

11. Дія Підтвердження поширюється на судна, що виконують рейси на лінії за розкладом руху, або заявлені оператором лінійних перевезень судна-субститути, які виконують перевезення за лінійним розкладом.

IV. Порядок припинення дії Підтвердження

1. Дія Підтвердження може припинятися Укрморрічінспекцією раніше однорічного терміну у разі:

1) втрати лінією ознак лінії закордонного плавання;

2) порушення вимог цієї Інструкції;

3) за ініціативою оператора лінії закордонного плавання;

4) невиконання лінійного розкладу;

5) у разі невиконання зареєстрованої мінімальної кількості суднозаходжень до обов’язкових портів заходження.

2. У разі припинення дії Підтвердження Укрморрічінспекція інформує про це в письмовій формі оператора лінійних перевезень, агента та
ДП „АМПУ” за десять робочих днів до припинення дії Підтвердження.

3. У разі невиконання оператором лінійних перевезень зареєстрованої мінімальної кількості суднозаходжень до обов’язкового морського порту України протягом кварталу через форс-мажорні обставини (з льодових, погодних та інших причин) оператор лінії закордонного плавання або ДП „АМПУ” в триденний термін після закінчення звітного кварталу надають до Укрморрічінспекції документи, що підтверджують такі форс-мажорні обставини, та клопотання щодо продовження дії Підтвердження. Укрморрічінспекція у п’ятиденний строк розглядає подані документи та приймає рішення щодо продовження дії Підтвердження.

V. Контроль та нагляд за роботою ліній закордонного плавання

1. ДП „АМПУ” здійснює контроль та нагляд за виконанням операторами лінійних перевезень та лінійними суднами вимог цієї Інструкції.

2. Контроль за дотриманням ДП „АМПУ” та операторами лінійних перевезень умов функціонування ліній закордонного плавання здійснює Укрморрічінспекція.

3. Оператор лінійних перевезень за три робочих дні до закінчення кожного кварталу подає до Укрморрічінспекції розклад руху суден на лінії на наступний квартал (періодичність заходження до обов’язкових (факультативних) портів заходження), погоджений з ДП „АМПУ”.

4. Оператор лінійних перевезень щокварталу до 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, надсилає до Укрморрічінспекції інформацію про виконання графіка заходження суден до обов’язкових портів заходження лінії закордонного плавання, кількість суднозаходжень та виконані ними обсяги перевезень, погоджену з ДП „АМПУ”.

Заступник Директора Департаменту

державної політики у галузі морського

та річкового транспорту – начальник

відділу стратегії розвитку морського

транспорту та інфраструктури                                                            Б. Козир

Источник: http://mtu.gov.ua/uk/alias_51/36817.html