Франшиза в страхуванні

28 Окт

В статье рассматривается понятие франшизы и ее виды, а также функции. Автор детально исследует правовую природу франшизы.

Страховий ринок є найбільшим ринком небанківських фінансових послуг в Україні. Враховуючи специфічність роботи в страховій сфері, актуальним є дослідження страхових термінів. Одним з таких, часто застосованих, але малодосліджених є «франшиза».
Франшиза — одна з форм участі страхувальників власними засобами в покритті збитків. Розрізняють умовну (інтегральну) та безумовну (ексцедентну) франшизи. Умовна франшиза звільняє страховика від відповідальності за збитки, які не перевищують встановленої франшизою межі, і зобов’язує його покривати збитки повністю, якщо їх розмір перевищує франшизу. Наприклад, якщо страхова сума становить 200 тис. грн, умовна франшиза — 20% від страхової суми, тобто 40 тис. грн, а збитки страхувальника становлять 38 тис. грн, то страховик звільняється від будь-якої компенсації збитків страхувальнику. Якщо ж збитки становлять 60 тис. грн, то страховик відшкодовує усі 60 тис. грн, не звільняючись від 40 тис, які в договорі було закріплено як умовну франшизу. Безумовна франшиза звільняє страховика від компенсації визначеної нею суми, незалежно від величини збитків. При безумовній франшизі страхове відшкодування завжди дорівнює різниці між збитками та безумовною франшизою. Наприклад, якщо страхова сума дорівнює 100 тис. грн, безумовна франшиза — 10 тис. грн, то при збитках до 10 тис. грн страховик не відповідає перед страхувальником, а при збитках, що становлять, скажімо, 70  тис .   грн,   відшкодує   т ільки 60  тис .   грн  (70  тис .   грн  —  10  тис .   грн) .  Та ким  чином, франшиза називається безумовною тому, що 2 вона незалежно від обставин вилучається із зобов’язань страховика, і умовною, оскільки вилучається у випадку, коли збитки не перевищують встановленої величини франшизи. Франшиза може бути тимчасовою або діяти на весь строк дії договору страхування. Тимчасова франшиза — це франшиза, яка діє в певний проміжок часу. Наприклад, при страхуванні будинку від пожежі франшиза може встановлюватися на певний період, а саме на період високого ризику виникнення пожежі. Тимчасова франшиза позначається в одиницях вирахування часу. Якщо в договорі не визначений тип тимчасової франшизи (умовна або безумовна), то вона вважається умовною, тобто збитки, що виникли внаслідок дії застереженого обставини довше встановленого строку, підлягають відшкодуванню так, наче тимчасова франшиза була відсутня. Розмір франшизи визначається за узгодженням сторін, крім випадків, де франшиза обумовлена вимогами страхової компанії (наприклад, спеціальна програма, обумовлена законодавством франшиза або застосування франшизи у зв’язку з високим ступенем ризику). Тобто франшиза завжди зазначається в договорі або правилах страхування. Слід звернути увагу на те, що згадування про франшизу, може не міститися в договорі, але бути у Правилах.
Автор: В.В. Пузаненко, юрисконсульт ТОВ АА «Агросвіт»
Источник: Митна справа. — 2011. — № 4. — С. 389 — 393.