Разработан проект унифицированного договора о работе линии заграничного плавания

14 Июл

В соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 14.10.2013 № 790 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации линий заграничного плавания», специалистами ГП «АМПУ» разработан проект унифицированного договора о работе линии заграничного плавания.

Разработка документа обусловлена формированием единого подхода при регистрации линий заграничного плавания администрациями морских портов.

Ознакомиться с проектом унифицированного договора о работе линии заграничного плавания можно на официальном сайте ГП «АМПУ» http://uspa.gov.ua/ru/o-predpriyatii/normativnaya-dokumentatsiya

Пресс-служба ГП «АМПУ»

Источник: http://www.uspa.gov.ua/ru/press-tsentr/novosti/novosti-ampu/1954-razrabotan-proekt-unifitsirovannogo-dogovora-pro-ra

ДОГОВІР № ___

про роботу лінії закордонного плавання «____________________»

«__»___________201_ р.              м. __________

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» (Україна), в особі _____ПІБ________, що діє на підставі Положення про _____________________ філію державного підприємства «Адміністрація морських портів України», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України  від __.__.2014 № ___  та  довіреності від __.__.2014 № ___, (далі – Адміністрація), з одного боку,

та _____________________________, (далі – Оператор), в особі ______________, що діє на підставі _________________, та ___________ (далі – Агент), в особі _______________________, що діє на підставі ___________, яке номіноване Оператором та діє згідно з договором на агентське обслуговування суден в морському порту ___________, з іншого боку, які разом іменуються – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про роботу лінії закордонного плавання (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір визначає порядок роботи лінії закордонного плавання ______________________ (далі – Лінія) Оператора та зобов’язання Сторін по роботі та реєстрації Лінії.

1.2. Цей Договір набирає чинності за умови реєстрації Лінії в Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (далі — Укрморрічінспекція) в порядку, встановленому розділом III Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 14.10.2013 № 790,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.11.2013 за № 1859/24391 (далі – Інструкція про порядок реєстрації ліній), з дати отримання Адміністрацією оригіналу підтвердження Укрморрічінспекції про реєстрацію Лінії (далі – Підтвердження).

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

2.1.1. Здійснювати постановку прибуваючих в _______________ морський порт суден Лінії відповідно до попередньо узгодженого з Адміністрацією розкладу руху суден по лінії із врахуванням черговості підходу суден.

2.1.2. Здійснювати контроль та нагляд за виконанням Оператором та Агентом зобов’язань щодо умов роботи Лінії відповідно до Підтвердження, виданого Укрморрічінспекцією.

2.2. АГЕНТ ТА ОПЕРАТОР ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬСЯ:

2.2.1. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення кожного кварталу узгоджувати з Адміністрацією розклад руху суден на Лінії на наступний квартал (періодичність заходження до обов’язкових (факультативних) портів заходження).

2.2.2. Дотримуватись умов роботи Лінії, вказаних у Підтвердженні Укрморрічінспекції, та виконувати розклад руху суден на Лінії, погоджений з Адміністрацією.

2.2.3. До 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, узгоджувати з Адміністрацією та подавати до Укрморрічінспекції інформацію про виконання графіку заходження суден до обов’язкових портів заходження Лінії, кількість заходжень суден та виконані ними обсяги перевезень.

2.2.4. У разі можливих змін у розкладі руху суден на Лінії у поточному кварталі, надавати Адміністрації до 25-го числа поточного місяця уточнений розклад руху суден на Лінії на наступний місяць.

2.2.5. Докладати зусиль для збільшення кількості заходжень суден  до  морського порту_______________.

3. ІНШІ УМОВИ.

3.1. Сторони повинні дотримуватись всіх умов Інструкції про порядок реєстрації лінії, Підтвердження та умов цього Договору.

3.2. Заход судна в будь-який порт, що не є обов’язковим або факультативним портом Лінії, якщо такий заход здійснено з метою рятування на морі людей, суден і вантажів, а також інше розумне відхилення, якщо воно не викликане неправильними діями Оператора або Агента, не вважається порушенням графіку заходження суден.

3.3. При невиконанні Оператором та/або Агентом умов цього Договору, Адміністрація звертається до Укрморрічінспекції з клопотанням про припинення дії Підтвердження.

3.4. Цей Договір може бути розірвано у випадках та у порядку, передбачених законодавством України.

3.5. Будь-які зміни або доповнення до цього Договору вносяться виключно в письмовій формі шляхом укладення додаткових угод до цього Договору, які підписуються уповноваженими представниками та скріплюються печатками Сторін.

3.6. Один оригінал Договору надається Оператором до  Укрморрічінспекції разом із поданням Адміністрації на реєстрацію Лінії.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором на час дії форс-мажорних обставин, а саме: війни, блокади, ембарго, пожежі, землетрусу, повені, страйків, рішень вищих органів державної влади (включаючи закони та постанови) та інших стихійних лих, неможливість підходу судна у зв’язку із тяжкими льодовими умовами, які впливають на виконання зобов’язань і не можуть бути передбачені Сторонами у період укладення цього Договору.

4.2. Доказом виникнення форс-мажорних обставин та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом у місці цих обставин.

4.3. Сторона, що не може виконати свої зобов’язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна не пізніше ніж   протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня настання вказаних обставин повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони вирішують їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) підлягають передачі на розгляд до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Сторони погоджуються з тим, що під час розгляду і вирішення спорів (розбіжностей)  застосовується Регламент Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України. Право, яким регулюється цей Договір, є матеріальне та процесуальне право України. Арбітражний суд складається з одного арбітру. Місце проведення арбітражного суду —  м. Київ, Україна.

Мова арбітражного розгляду – українська.

Рішення арбітражу буде остаточним і обов’язковим для обох Сторін.

Сторони погодилися, що вони самостійно та безпосередньо несуть відповідальність за виконання умов цього Договору, а також, що будь-яка претензія, позов чи інша правова вимога не можуть бути пред’явлені до держави Україна та держави _____ чи до окремих їх органів за невиконання чи належне виконання умов цього Договору.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набирає чинності за умови реєстрації Лінії в Укрморрічінспекції в порядку, встановленому Інструкцією про порядок реєстрації ліній, з дати отримання Адміністрацією оригіналу Підтвердження і діє весь строк дії Підтвердження про реєстрацію Лінії.

6.2. Цей Договір складено українською та англійською мовами у чотирьох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Три примірника цього Договору для кожної із Сторін  та один примірник – для Укрморрічіспекції, причому у випадку розбіжностей у тлумаченні тексту цього Договору український текст має перевагу над англійським.

7. ПОШТОВІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

CONTRACT № ___

about work of foreign shipping line «_____________________»

“___”______________201_      City of __________

STATE ENTERPRISE «UKRAINIAN SEA PORTS AUTHORITY», (Ukraine) represented by _________________, acting based on Regulations of _________________ branch of State Enterprise “Ukrainian Sea Ports Authority”, approved by order of the Ministry of infrastructure of Ukraine dated from __.__.2014 number ___ and the power of attorney from __.__.2014 № ___ (hereinafter Administration) on one hand,

and _________________________, (hereinafter Operator), represented by _______________, acting under the ____________________, and __________________, (hereinafter Agent), represented by _________________, acting on the ______________, nominated by the Operator and acting according to the Contract on vessels Agent service in the sea port of ______________, on the other hand, collectively referred to as the Parties and individually — Party, have concluded this Contract, concerning the work of foreign shipping line (hereinafter – Contract).

1. SUBJECT OF THE CONTRACT

1.1. This Contract determines the work order of a foreign shipping line (hereinafter Line) ___________ as an Operator and the Parties’ obligations concerning the Line’s work and registration.

1.2. This Contract comes into force under the condition of registration of the Line in the State Inspection of Ukraine of security on maritime and river transport (hereinafter Ukrmorrichinspektsiya) in accordance with the procedure specified in section III of «Instructions for registration of foreign shipping lines», approved by the order of Ministry of infrastructure of Ukraine dated from 14.10.2013 № 790, registered by Ministry of Justice of Ukraine 01.11.13, № 1859/24391 (hereinafter referred to as the Instructions for registration of a shipping line) only after the date when the Administration has received the original Confirmation of Line’s registration issued by Ukrmorrichinspektsiya (hereinafter Confirmation).

2. LIABILITIES OF PARTIES:

2.1. THE  ADMINISTRATION IS OBLIGED:

2.1.1. To provide berthing of Line’s vessels that arrive to the sea port of _________, according to the line schedule previously approved by the Administration, given the priority of vessels` arrival.

2.1.2. To carry out control of fulfillment of obligations of the Operator and the Agent concerning the Lines` work conditions, in accordance with the Confirmation issued by Ukrmorrichinspektsiya.

2.2. THE AGENT AND THE OPERATOR ARE OBLIGED:

2.2.1. Not later that in five working days before the end of the quarter to reconcile with Administration, Line’s traffic schedule for the next quarter (frequency of arrival to obligatory (optional) seaports of call).

2.2.2. To follow the terms of the Line’s work stated in the Confirmation issued by Ukrmorrichinspektsiya and fulfill the schedule of the Line approved by the Administration.

2.2.3. Before 15th day of next month after the reporting quarter to coordinate with the Administration and submit information to Ukrmorrichinspektsiya on fulfillment of traffic schedule of arrivals to obligatory ports of Line, number of arrivals and volumes of cargo transported.

2.2.4 In case of any possible changes, in Lines vessels traffic schedule for the current quarter, to notify the Administration before the 25th day of current month with relevant specified Lines vessels traffic schedule for the following month.

2.2.6. To make effort to increase the number of calls to the Port of ______________.

3.OTHER CONDITIONS

3.1. The Parties shall comply with all terms of the Instructions for a shipping line registration, Confirmation and conditions of this Contract.

3.2. Vessel arrival to any port that is not mandatory or optional port of Line if such event done to rescue people at sea, ships and cargoes, as well as other reasonable deviation if it is not caused by improper actions of the Operator or Agent shall not it is a breach of Lines’ vessels traffic schedule.

3.3. The Administration has a right to appeal to Ukrmorrichinspektsiya with a petition for Lines Confirmation cancellation in case of non-compliance by Operator and/or Agent with conditions of this Contract.

3.4. The current Contract may be cancelled in the cases and in the manner required by the legislation of Ukraine.

3.5. Any amendments to this Contract shall be made only in writing by concluding additional agreements to this Contract, which are co-signed and sealed by the authorized representatives of the Parties.

3.6. One original of this Contract shall be provided by the Operator to the Ukrmorrichinspektsiya along with a request of Administration for registration of the Line.

4. FORCE MAJEURE

4.1. The Parties shall not be liable for partial or total failure to perform their obligations under this Contract for the duration of the force majeure circumstances, namely: wars, blockades, embargo, fires, earthquakes, floods, strikes, governmental restrictions (including laws and regulations) and other natural calamities, the impossibility to the port in connection with the severe ice conditions, which influence fulfillment of commitments and cannot be provided by Parties during the period of conclusion  of this Contract.

4.2 The evidence and the period of for force-majeure occurrence shall be proved by the documents issued by the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine or other authorized body at the place of these circumstances.

4.3. The Party that may not fulfill its obligations under this Contract due to the force majeure, shall inform other Party in writing not later than 5 (five) calendar days from the day the above circumstances.

5. DISPUTES SETTLEMENT

5.1. In case of emergence of any disputes or disagreements, the Parties solve them through mutual consultations and negotiations.

In case of failure to reach an agreement between Parties, the disputes shall be passed for consideration and final solution to the International Commercial Court of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine. The Parties agreed that the Rules of the International Commercial Court of the Chamber of Commerce and Industry of Ukraine would be applied during the process of dispute resolution. The substantive and procedural law of Ukraine shall govern this Contract. Arbitration court shall consist of one arbiter. The place of venue of the Arbitration court shall be Kyiv, Ukraine.

The language of arbitration process shall be Ukrainian.

The judgment of the Arbitration court shall be final and binding upon both Parties.

The Parties agreed that they bear immediate personal liability for the fulfillment of the conditions of this Contract, therefore any complaint, claim or other legal demand may not be raised against the State of Ukraine and ________, or to their authorities for non-fulfillment or improper fulfillment of this Contract.

6. TERM OF VALIDITY OF THE CONTRACT

6.1. This Contract comes into force under the condition of registration of the Line in the Ukrmorrichinspektsiya in accordance with the procedure specified in the Instructions for registration of foreign shipping lines after the Administration has received the original Confirmation and is valid until the Confirmation expiration date.

6.2. This Contract drawn up in Ukrainian and English in four originals having equal legal force, three originals for Parties and one original for Ukrmorrichinspektsiya, and in case of divergence of interpretation, hereof Ukrainian text takes precedence over the English.

7. POST AND BANK REQUVISITES OF THE PARTIES:

АДМІНІСТРАЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»

проспект Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна;

Код за ЄДРПОУ 38727770; ІПН 387277726597;

Свідоцтво платника ПДВ номер № 200129561.

__________________ філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України»:

__________________________________________ Україна;

«АГЕНТ»

«ОПЕРАТОР»

ADMINISTRATION: STATE ENTERPRISE «UKRAINIAN SEA PORTS AUTHORITY»
Pepemogy Prospect 14, Kyiv, 01135, Ukraine;
Code 38727770, 387277726597 — TIN,

VAT certificate number -#200129561 .
_____________ Branch of State Enterprise «Ukrainian Sea Ports Authority”:
___________________________________ Ukraine ;
«AGENT»

«ОPERATOR»